VitalAire neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandacht door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@vitalaire-winkel.nl.

Wie is VitalAire?

VitalAire is de besloten vennootschap, kantoorhoudende te Lelystad aan de Archimedeslaan 11, 8218 ME, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01066653.
De directie van VitalAire is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens de Verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt VitalAire uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor VitalAire persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens VitalAire voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door VitalAire worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Doeleinde: Leveren van een adequaat doelmatig medisch hulpmiddel
Gegevens: Naam, E-mailadres, Telefoonnummer, Adres, Medische indicatie, Medicatie in belang van de te leveren apparatuur en medicatie welke eventuele contra-indicatie kan geven, voortgang therapie t.b.v. therapie effectiviteit
Grondslag: Uitvoering van de aanvraag
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Naam, Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo, Toestemming automatische incasso
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer, Telefoonnummer, E-mailadres, identificatiegegevens
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Dienstverlening
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

VitalAire heeft gegevens over u in bezit, omdat u gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat VitalAire gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: Voorschrijvers; de gegevens van klanten worden in sommige gevallen via aanmeldsystemen van C-Solutions aan VitalAire verstrekt. Daarnaast ontvangen wij op directe manier gegevens van onze klanten.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:
Inzage
Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij VitalAire over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.
Wijzigen
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij VitalAire. U kunt verzoeken dat VitalAire uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
Beperken van de verwerking
U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van VitalAire de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.
Bezwaar maken
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van VitalAire of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.
Gegevensoverdracht
U heeft het recht uw persoonsgegevens van VitalAire te verkrijgen. VitalAire zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.
Toestemming intrekken
Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat VitalAire u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.
Reactie door VitalAire
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@vitalaire-winkel.nl. VitalAire zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat VitalAire een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien VitalAire uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen u en VitalAire

Het kan zijn dat VitalAire verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt VitalAire ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van VitalAire worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van VitalAire worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop VitalAire uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@vitalaire-winkel.nl. Ook als u een klacht hebt over de manier waarop VitalAire uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@vitalaire-winkel.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

De onderstaande kaart geeft in vogelvlucht inzicht in hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Privacy kaart VitalAire downloaden

Voor de uitgebreide beschrijving kunt u ons Privacy Statement raadplegen.

Privacy Statement VitalAire downloaden

Main Menu